ولی نباید فراموش کنیم که رقابت با شرک به عنوان یکی از بهترین انیمیشن های جهان بسیار سخت است. داستان قسمت دوم ادامهای بر داستان اسباببازی است، ولی اینبار به جای اینکه وودی به دنبال نجات و بازگرداندن باز لایتیر باشد، این باز است که با همکاری دیگر اسباببازیهای دوستداشتنی ماجرا باید وودی را پیدا کند و نجات دهند. با وجود داستان کلی تلخی که انیمیشن زندگی من به عنوان یک کدو دارد، میتوان این اثر را یکی از حالخوبکن

حسین ثقفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با فهم دقیق نیازهای بومی می توانیم دست به انتخاب نامزدهای کاردان بزنیم و عضو شورای شهر در درجه اول باید بینش اجتماعی وسیعی داشته باشد و باید از انتخاب کسانی که نقش وکارکردشان تنها در جذب سرمایه خلاصه می شود پرهیز کرد. قربانی اظهار کرد: در حوزه شهر گناباد ۳۵ شعبه اخذ رأی داشتیم که بر مبنای پراکنش جغرافیایی و الزامات مربوط بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، امسال

تماس با ما