به گزارش ایرنا، با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از آیین نامه اجرایی تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش و لزوم بهروزرسانی آن با هدف بهبود اثربخشی و کارایی فعالیتهای حوزه سلامت و بهداشت دانش آموزان، هیأت وزیران با اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی مذکور درباره استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبتهای سلامتی موافقت کرد. خانواده همیشه در حال تحقیق و

تماس با ما