اما به دلیل سنگینی آن در این کار موفق نمیشود و لاکپشت تلف میشود. این موسیقیها بسیار با محیط هماهنگ بوده و مشکلی در آنها دیده نمیشود. محمدرضا پورمحمدی در دیدار سرکنسول ترکیه در تبریز، گفت: ایران و ترکیه از گذشتههای دور تعاملات بسیار خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، فرهنگی و علمی داشتهاند. محمدرضا پورمحمدی روز سه شنبه در دیدار سرکنسول ترکیه در تبریز، افزود: ایران و ترکیه از گذشتههای دور تعاملات بسیار خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی،

تماس با ما