چوب های استفاده شده در نما پس از مدتی دچار فرسودگی و آفت نمی شوند؟ گذاشتن قفسه های کوچک که نمی توان تعداد محصول کافی روی آن ها گذاشت طبیعتا منجر به اتلاف هزینه می شود. همچنين عنوان خردهفروش به شرايطي که در آن ارائهکننده ي خدمات به نيازهاي تعداد زيادي از افراد خدمت ميرساند نيز بکار گرفته ميشود، همچون خدمات عامالمنفعه مثل برق. در این قفسه های توان در هر دو طرف اجناس و کالا ها را چید و

تماس با ما