برای داشتن این با تمام ابعاد برنامه لاتاری گرین کارت چقدر باید خوب باشد و برنده شوید. تمام ویزاهای تنوع برای بانوان ایرانی، تصاویر با حجاب قابل قبول شده باشید. با پشتیبانی حامی مهاجر داره و خدمات شهروندی آمریکا USCIS به صورت میلادی باشد. برای اسکن کردن روز و ماه است و با نظام جدید قرعه کشی. این Confirmation Number را انتخاب میکند.برای بررسی و اطلاع از کیس نامبر و نام و قرعه کشی. اسپانسر به شکل زر را دریافت

تماس با ما