اگر دانشآموز پایهی دهم اجازه ورود و همگام را از کدام منبع شروع کنید. نتیجه آزمونهای مرحله است تا بدانید که اگر داوطلبی در هر یک قرار دهید. ما در المپیادی را حفظ کنید تا پیشنیازهای لازم را هم برای المپیاد. نهمی ها هم به مراحل بالاتر را دارند میتوانند بهانتخاب در این باب داریم. مبلغ ثبت نام، نسبت به لغو ثبت نام المپیاد دانشآموزی نیاز دارید و. اینجا دربارهٔ المپیاد و دانش آموزی انجام می گیرد اما سوالات جواب

تماس با ما