در مواقعی که دانش آموزان بدون تفکر در نحوه جوابگویی به سوالات درسی، به گام به گام فارسی 2 یازدهم (مربوط) متوسطه دوم مراجعه کرده و تنها با کپی برداری از جواب به فعالیت های کتاب درسی خود پاسخ می دهند به مرور زمان توانایی های ذهن خود را کاهش داده و تنبل می شوند. 3) هر یک از بیت های زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟ 3- هر یک از موارد زیر، با کدام بخش ازمتن درس،

تماس با ما